Wróć do strony głównej
Ostatnia aktualizacja:10 Gru 2020

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/www.angular.love (zwanej dalej Fanpage). 
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 9. Organizatorem konkursu jest sponsor angular.love – ValueAdd sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, NIP 5272718725

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są członkami grupy angular love bloggers oraz osoby z nimi spokrewnione.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w pkt. 1-9 w „Zadanie konkursowe”.
 6. Konkurs trwa od 10.12.2020 do 16.12.2020 
 7. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 17.12.2020 za pośrednictwem FanPage. 
 8. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu w komentarzu na Facebooku Angular.love pod grafiką konkursową na pytanie “Jak będzie wyglądał Angular w 2077r.?” oraz subskrybowanie Newslettera Angular Love.
 2. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) komentarz.
 3. W konkursie zostanie wybranych 6 zwycięzców (1 x pierwsze miejsce; 2 x drugie miejsce; 3 x trzecie miejsce).
 4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator wraz z powołanym na czas trwania konkursu Jury.
 5. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych (komentarzy) Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu.
 6. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym.
 7. Po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 3 zwycięskie komentarze.
 8. Informacje o zwycięzcach w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 17.12.2020r. na Facebook’u Organizatora.
 9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: 
  1. 1. miejsce – PREMIUM BOX – bluza z logo Angular Love; czapka Angular Love, kubek Angular love, długopis, osłona na kamerę, podkładka pod myszkę 
  2. 2. miejsce MEDIUM BOX – kubek Angular Love, czapka Angular Love, długopis, osłona na kamerę, podkładka pod myszkę
  3. 3. miejsce MINI BOX – czapka Angular Love, długopis, osłona na kamerę, podkładka pod myszkę.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 3. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji potrzebnych do wysłania Nagrody.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.
 8. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podanym w pkt.1 z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dniu. 

Prawa autorskie 

 1.  Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

A. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

B. korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na FanPage.